Czcionka:
Kontrast:

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

MEDARMED-NOWOSOLNA” Centrum Medyczne J. Puzio i Wspólnicy Spółka Jawna (MedarMed) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MedarMed.

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Puzio, e-mail: biuro@medarmed.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich(Otworzy się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest technicznie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . W trakcie funkcjonowania strony mogą wystąpić sytuacje redaktorskie, które spowodują częściową zgodność serwisu z ustawą. Możliwe sytuacje:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Część grafik pozyskanych ze źródeł zew. (np NFZ)może nie spełniać warunków ustawy o dostępności cyfrowej: np: nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego.
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • bark wykorzystania języka migowego
 • brak nagrań treści w języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo
 • brak informacji o tekście łatwym do czytania (ETR)
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  1. cel linku nie jest odpowiednio określony,
  2. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  3. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Hiacyntowa 4 (wejście od ul. Topolowej)

Do obiektu można dotrzeć środkami komunikacji publicznej – autobusem. Przystanek Hiacyntowa 4 znajduje się w odległości 120m od wejścia do budynku przy ul. Brzezińskiej.
Trasa dojścia do budynku: główne dojście do budynku prowadzi od strony ulicy Topolowej. Budynek od ul. Topolowej odgradza brama wejściowa, na stałe otwarta w godzinach pracy placówki.

Są dwa wejścia do budynku dedykowane klientom – wejście dla dorosłych oraz wejście dla dzieci.

Oba wejścia znajdują się od strony ul. Topolowej, po przekroczenia głównej bramy. Obok drzwi umieszczono widoczną tablicę informującą oraz Tablicę Tyflograficzną z planem placówki wraz ze wskazaniem miejsca gdzie aktualnie znajduje się Pacjent.

Drzwi wejściowe nie są automatyczne, jednoskrzydłowe i zawsze jest osoba, która służy pomocą znajdująca się w rejestracji przychodni. Drzwi monitorowane są przez system kamer.
Drugie wejście, dedykowane dzieciom, znajduje się po prawej stronie budynku przychodni.

W Ministerstwie Zdrowia obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Po lewej stronie od wejścia głównego z ul. Topolowej znajduje się jedyna w budynku winda. Umożliwia ona wjazd na piętro, gdzie znajduje się pracownia fizjoterapii, gabinety lekarskie oraz poradnia stomatologiczna. Przy wejściu do windy znajduje się przycisk przywoławczy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajduje się na parterze blisko windy – jest w trakcie modernizacji. W toalecie znajduje się przycisk przywoławczy.

Na piętrze zamontowana jest druga w budynku tablica tyflograficzna, z oznaczeniem miejsca w którym znajduje się Pacjent.

Na parterze i piętrze, przy klamce do każdego z gabinetów, znajduje się tabliczka wyposażona w informacje w alfabecie Barillea.

Rejestracja przychodni wyposażona jest w przenośną pętlę indykcyjną.