Czcionka:
Kontrast:

Standardy Ochrony Małoletnich 2024

W Przychodni Medarmed-Nowosolna został wdrożony kodeks postępowania w zakresie ochrony małoletnich Pacjentów – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – Załącznik do Zarządzenia  Nr. 1/24
Kierownika Przychodni Medarmed-Nowosolna Centrum Medyczne w Łodzi , 92-705 ,ul. Hiacyntowa nr. 4

z dnia  01 marca  2024 r.

 1. Standardy Ochrony Małoletnich określają:
 • zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników (personelu);
 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem Centrum lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu Centrum lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
2. Ponadto Standardy określają:
 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • Zakres zadań poszczególnych pracowników Centrum w przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji, że dziecko jest krzywdzone
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

WERSJA SKRÓCONA – IKONOGRAFICZNA DLA DZIECI DO POBRANIA W FORMACIE PDF.

SOM ZAŁ 3_MED_ wersja skócona dla dzieci