Czcionka:
Kontrast:

Medycyna szkolna

Medarmed-Nowosolna obsługuje w zakresie medycyny szkolnej trzy placówki oświatowe.

Pielęgniarka szkolna obejmuje profilaktyczną opieką dzieci i młodzież w wieku od 6. do 18./19. roku życia (wg rocznika od klasy 0 do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) przebywającą na terenie placówki oświatowej.

Pielęgniarka szkolna nie zapewnia opieki przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole. Jest obecna w szkolnym gabinecie od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz z uwzględnieniem planu lekcji.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

  • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
  • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
  • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.